Přihlášení

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client15/web74/web/templates/gk_cloudhost/lib/framework/helper.layout.php on line 149

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client15/web74/web/includes/application.php on line 536

Obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu EUROSTOCK Business Club (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://club.eurostock.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Steiner Media s.r.o., se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ: 29358221, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.: C 74826, vedeným u Krajského soudu v Brně (blíže v sekci www.steinermedia.cz/kontakt). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://club.eurostock.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://club.eurostock.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://club.eurostock.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti Steiner Media s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.2 Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle čl. V. těchto Obchodních podmínek.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://club.eurostock.cz najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je neplátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.

4.3 Forma platby:
a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
b) Platba na dvě splátky znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou splátku zaplatíte do 30 dnů na základě vystavené faktury.

Čl. V. – Garance vrácení peněz

5.1 Za své produkty společnost Steiner Media s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

5.2 Při objednání online kurzu ve formě ročního členství má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to elektronickou formou na tento email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s poměrnou částkou odpovídající nevyčerpané době ročního členství. Kupující vždy platí ještě ten měsíc, ve kterém od smlouvy odstupuje.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu. Právo kupujícího na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online kurzem EUROSTOCK Business Club zůstává nedotčeno.

5.3 Program EUROSTOCK Business Club si klade za cíl, aby online kurz opravdu pomohl všem, kteří se účastní kurzu.

Čl. VI. – Sankce

6.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://club.eurostock.cz zaslaná ze strany společnosti Steiner Media s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Steiner Media s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2900274452/2010, pro platby v eurech: 2400274456/8330, vedený u Fio banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://club.eurostock.cz/kontakt.

Čl. VII. – Odpovědnost

7.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VIII. – Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Steiner Media s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu,
včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://club.eurostock.cz/ochrana-udaju.

Čl. IX – Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.6.2013. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://club.eurostock.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Společnost Steiner Media s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách
http://club.eurostock.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Přihlášení or Registrace